Welkom bij de

WADVOGELWERKGROEP

AVIFAUNA GRONINGEN

9 april

In Actueel een overzicht van de steekproefdata voor het tweede kwartaal van 2016. Je kunt je opgeven voor deelname via een NIEUW mail adres: wadvogels@avifaunagroningen.nl

 

De wadvogelwerkgroep heeft een nieuw mailadres:

wadvogels@avifaunagroningen.nl

   

 

De wadvogelwerkgroep is een werkgroep van Avifauna Groningen.

Sinds 1976 voert de wadvogelwerkgroep hoogwatertellingen uit van overtijende vogels langs de Groninger kust. Aanvankelijk werden deze tellingen uitgevoerd om een beeld te krijgen van het belang van de kust voor wadvogels. Hoofddoel nu is het vastleggen van aantalsontwikkelingen. Mede dankzij deze telgegevens is de Groninger Noordkust in 1982 aangewezen als beschermd natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet.

 

Gebieden

Er zijn in totaal vier telgebieden langs de Groninger kusten. De Noordkust loopt van het Lauwersmeer tot aan de Eemshaven. De Eemshaven wordt apart geteld, evenals de Eems, van de Eemshaven tot aan de Punt van Reide. De Dollard is het meest oostelijke teltraject, van de Punt van Reide tot aan de Duitse grens bij Nieuwe Statenzijl. Alle vier gebieden worden apart beschreven en zijn via het hoofdmenu hiernaast te bereiken.

De hoogwatertellingen worden, in samenwerking met Sovon 5-6 keer per jaar uitgevoerd. Op deze dagen worden in het gehele Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied de wadvogels geteld. In Groningen wordt geteld van Lauwersoog tot Niew Statenzijl. Voor deze tellingen gaan per keer zo'n 30 tellers op pad. 

Daarnaast wordt de Noordpolder ten westen van Noordpolderzijl tot aan de Klutenplas  iedere 14 dagen geteld  om aanvullende gegevens te verzamelen. Deze telling wordt steekproeftelling genoemd.

De Dollard wordt al zo'n 30 jaar iedere maand geteld door de Dollard-telgroep. Deze groep tellers treedt onafhankelijk van Avifauna op.

 

Resultaten gaan naar Sovon

De resultaten van al deze  integrale tellingen en van de steekproeftellingen gaan naar SOVON. Bij Sovon worden deze gegevens geanalyseerd, zodat betrouwbare langjarige informatie bestaat over de (ontwikkelingen in de) vogelstand langs de Groninger kusten. De wadvogelwerkgroep publiceert zelf na iedere telling een verslag in de vorm van een impressie van de omstandigheden en resultaten. Dit verslag wordt gepubliceerd op de pagina ACTUEEL
Voorts zijn oude jaaroverzichten van tellingen en bijzondere verhalen te vinden op de pagina Verhalen & Verslagen.

 

Overige activiteiten van de wadvogelwerkgroep

Andere activiteiten van de werkgroep zijn medewerking aan broedvogelinventarisaties op de kwelders en tellingen van stookolieslachtoffers. De koloniebroedvogels worden geteld door een andere werkgroep van Avifauna Groningen: de werkgroep Koloniebroedvogels.

Sinds 1995 houdt de werkgroep zich ook nog bezig met beschermingsactiviteiten, in samenwerking met  Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.  Zo zijn ondermeer namens Vogelbescherming Nederland wetlandwachten actief langs de kust. Kijk voor uitgebreide informatie over de wetlandwachten bij Bescherming (zie het menu hiernaast).

Tenslotte leveren we af en toe telgegevens ten behoeve van Milieu-Effect Rapportages of in het kader van maatregelen voor natuurcompensatie. 

 

Ook meetellen?

Binnen de werkgroep zijn in totaal ongeveer 30 tellers actief. Nieuwe tellers zijn altijd welkom!
Ervaring met tellen is fijn, maar niet noodzakelijk. We verwachten wel dat je minimaal 3 keer per jaar deelneemt aan de tellingen, en zonodig buiten de tellingen om voldoende soortenkennis vergaart. Extra ervaring kan je ook opdoen door mee te gaan met de 14-daagse tellingen in de Noordpolder.
Minder ervaren tellers kunnen in het begin altijd meelopen met ervaren tellers. Bovendien organiseren we eenmaal per jaar een oefendag. Een eigen handleiding is in de maak. Een overzicht van co÷rdinatoren en wetlandwachten staat op de pagina Wie is wie.

omhoog