De Eems

 

De Eems is het telgebied tussen de Eemshaven en de Punt van Reide. Ongeveer in het midden ligt de stad Delfzijl, met haven en uitgestrekt havengebied. Het water vlak voor de kust heet hier de Bocht van Watum. Het achterland is in gebruik als akkerland en hier en daar weidegebied. Ten zuidoosten van Delfzijl ligt een uitgestrekt industriegebied en een grote binnenhaven, de Oosterhornhaven. In Delfzijl is bij de haven een visdiefkolonie te vinden.

Hier zijn ook de resten van het voormalige dorpje Oterdum te vinden. Het witte kerkje van Oterdum, gebouwd in 1830,  stak net boven de toemalige zeedijk uit. Het kerkje en het omringende kerhof  bevonden  zich op de plek van de tegenwoordige tot NAP verhoogde zeedijk. Oterdum moest wijken voor de opdringende industrie van Delfzijl en de verhoogde dijk. De graven van het kerkhof zijn herplaatst op deze dijk.

Het kerkhof van Oterdum bij Delfzijl Op de achtergrond industrie en de haven

 

In het achterland liggen vele wierden, oude terpdorpjes van eeuwen oud. Fraaie wierdendorpen zijn onder andere Spijk, Bierum, Holwierde, Biessum en Marsum, allemaal ten noorden van Delfzijl gelegen.  Vlak ten zuiden van Delfzijl ligt Weiwerd, temidden van de industrie.

De kust van de Eems is te bereiken vanuit Delfzijl en Termunten en bij Hoogwatum.

 

Het telgebied langs de Eems kent geen kwelders. Wel zijn er eindeloze slikvelden. Belangrijke soorten voor de Eems zijn bergeend, wilde eend, wulp, tureluur en scholekster.Recent merken we een afname van het aantal vogels dat geteld wordt in de Eems.Hoe dit komt moeten we nog onderzoeken.

Wat we zien is dat Scholekster en Bergeend dat gebied lijken te gaan verlaten. Daarbij lijkt de afname van de Scholekster er sterker te zijn dan elders langs de noordkust, maar die verschillen zijn nog niet op significantie onderzocht. Dit is een ingewikkelde klus, waarbij hulp van medewerkers van SOVON nodig is. De oorzaak van die veranderingen is ook niet eenduidig.
Het slibgehalte van het water van de Buiteneems is de laatste jaren sterk toegenomen, vermoedelijk als gevolg van de stuw bij Papenburg. Die zorgt ervoor dat de afvoer bij eb verminderd is zodat het slib minder ver de zee op wordt gespoeld en nu als het ware heen en weer wordt gestuwd in de Buiteneems. Dat zorgt voor een sterke verstoring van de primaire productie.
Een andere factor kan de sterk groeiende industriële activiteit in de Eemshaven zijn. Maar in hoeverre elk van die soorten factoren een rol speelt is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat bergeend en scholekster in het Eemsgebied getalsmatig afnemen. Daarbij lijkt de afname van de Scholekster er sterker te zijn dan elders langs de noordkust.

 

Afname bergeend aan de Eems   Toename aan de Noordkust

 

De "baai" van Hoogwatum
Veerooster op de dijk bij Hoogwatum